Alimenty - o co pyta sąd

Dla niektórych osób sama obecność w sądzie jest czymś bardzo stresującym, zaś słowo rozprawa przyprawia niemal o omdlenie. Większość obaw jest jednak kompletnie nieuzasadniona, bowiem na wezwanie sądu trzeba po prostu przybyć w wyznaczone miejsce na wskazaną godzinę i przedstawić stan faktyczny sytuacji, o których przedstawienie zostaniemy poproszeni. Przede wszystkim podczas każdej rozprawy należy zachowywać się naturalnie, uważnie słuchać pytań i wyczerpująco na nie odpowiadać.

Sprawa alimentacyjna - co jest brane pod uwagę

W zależności od potrzeb do sądu można wnosić o zasądzenie, podwyższenie albo obniżenie alimentów. Sąd bierze przy tym pod uwagę potrzeby dziecka, miesięczny koszt utrzymania uprawnionego, możliwości finansowe rodziców, wkład rodziców w opiekę nad dzieckiem.

Jakie pytania padają najczęściej?

Na miesięczne koszty utrzymania dziecka składają się między innymi takie aspekty jak wyżywienie dziecka, zakup odzieży i środków czystości, zabawki, lekarstwa, koszty związane z wakacjami, rozrywką, opieką medyczną, zajęciami dodatkowymi, opłaty za żłobek, przedszkole, szkołę, w zależności od tego ile lat ma dziecko. W związku z powyższym strony będą zmuszone do wskazania nakładów finansowych, które przekazują na utrzymanie pociechy.

Na sali sądowej można spotkać się z pytaniem ile osób liczą na chwilę obecną gospodarstwa domowe rodziców, czyli czy strony pozostają w związku, czy posiadają inne dzieci oprócz tego, w sprawie którego aktualnie orzeka.

Dla sądu bardzo istotne są możliwości finansowe stron, ze szczególnym naciskiem na osobę, która będzie zobowiązana do płacenia alimentów. Istotne są tutaj przede wszystkim wysokość wynagrodzenia zobowiązanego, koszty jego utrzymania, ilość osób, które posiada na utrzymaniu, stan oszczędności, zobowiązania, które na nim ciążą, wielkość mieszkania oraz opłaty związane z jego użytkowaniem.

Szczegółowe przedstawienie sytuacji oraz załączenie odpowiednich dokumentów jest podstawą do wydania orzeczenia. Sąd może przyznać wyższe lub niższe alimenty, od kwoty o którą wnosimy mając na uwadze powyższe aspekty.

Script logo