Ochrona kobiety w ciąży przed zwolnieniem

Kobiety w ciąży są co do zasady pod szczególną ochroną przepisów prawa od chwili rozpoczęcia ciąży. Zgodnie z kodeksem pracy z kobietą w tym szczególnym stanie nie można rozwiązać umowy przez cały okres ciąży oraz w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, oczywiście co do zasady, czyli prawo dopuszcza wyjątki.

Wyjątki

Zwolnienie może nastąpić jedynie w przypadku rażącej winy pracownika. Dopuszcza się rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w sytuacji, kiedy pracownik dokona ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych albo dopuści się przestępstwa, uniemożliwiającego zajmowanie obecnego stanowiska, przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnych wyrokiem, a także w wyniku utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy. Zwolnienie w opisanym trybie powinno nastąpić za zgodą zakładowej organizacji związkowej.

W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy należy określić termin rozwiązania umowy. W tej sytuacji również wymagane jest ustalenie terminu z zakładową organizacją związkową.

Umowy terminowe

Umowy na okres próbny nieprzekraczające miesiąca oraz umowy na zastępstwo nie obejmują kobiety ochroną, rozwiązują się z upływem okresu, na który były zawarte.

Przepisy wskazują, które umowy gwarantują ciężarnej ochronę do dnia porodu. Zalicza się tutaj umowę o pracę na czas określony, umowę na czas wykonywania określonej pracy oraz umowę na okres próbny powyżej miesiąca pod warunkiem, że wspomniane umowy uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

W przypadku kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim, którym termin umowy dobiega końca nie zostanie ona przedłużona. Zostaje rozwiązana z okresem, na który była zawarta, a urlop macierzyński ulegnie skróceniu. Pocieszający jest fakt, że zachowuje się prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Script logo