Rozwód - udowodnienie winy

Rozwody Gorzów

Postępowanie dowodowe przed sądem w sprawach rozwodowych opiera się przede wszystkim na wykazaniu zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Zatem należy tutaj dobrze rozważyć przesłanki, które przemawiają za złożeniem pozwu. Istotne jest rozgraniczenie subiektywnego poczucia krzywdy i chęci odegrania się na małżonku, od jego rzeczywistych przewinień będących przesłankami do orzeczenia rozwiązania małżeństwa.

Kwestia winy

W polskim prawie nie ma definicji legalnej winy, czyli przepisy nie formułują jej wprost. Przyjęło się w doktrynie, że wina jest utożsamiana z zachowaniem, które narusza przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego. Rozkład pożycia następuje w wyniku niewywiązywania się z obowiązków małżeńskich. Zalicza się do nich przede wszystkim niewierność, niezaspokajanie potrzeb rodziny, naruszenie sfery wspólnego pożycia.

W przypadku wniosku o orzeczenie winy przez jednego z małżonków, druga strona ma trzy możliwości:

  1. przychylenie do wniosku i uznanie swojej winy,
  2. złożenie wniosku o orzeczenie winy małżonka,
  3. wniesienie o orzeczenie rozwodu z winy obu stron.

Orzeczenie winy rodzi pewne konsekwencje prawne, przede wszystkim w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Prawo przewiduje, że małżonek, który jest winny rozpadu małżeństwa może być zobowiązany do dostarczania środków utrzymania, w sytuacji gdy małżonek niewinny pozostaje w niedostatku bądź wsparcia w zakresie zaspokojenia potrzeb małżonka niewinnego, kiedy następuje istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Okoliczności uznania winy

Wśród najczęstszych przyczyn orzeczenia rozpadu małżeństwa wymienić należy zdradę małżeńską, nie wykonywanie obowiązków małżeńskich, agresję, nielojalność wyrażoną na przykład w postaci kradzieży rzeczy pochodzących ze wspólnego majątku, niewłaściwe relacje małżonka z rodziną oraz opuszczenie małżonka. Przed sądem należy przedstawić wszelkie okoliczności zdarzeń, na które się powołujemy, mogą być one w formie dokumentów między innymi w postaci Niebieskiej Karty czy obdukcji lekarskiej, w przypadku gdy podstawą złożenia pozwu była przemoc występująca w rodzinie. Warto tutaj przedstawić odpis wyroku sądu jeżeli toczyła się sprawa o znęcanie się nad członkami rodziny. Istotną wagę mają również dowody w postaci zeznań powołanych świadków. Rozwód sam w sobie w wielu przypadkach jest doświadczeniem bardzo traumatycznym dla większości osób. Wzajemne zarzuty, przywoływanie bolesnych wspomnień, niekiedy kolejne rozprawy, podział majątku, uregulowanie kwestii opieki rodzicielskiej i przede wszystkim dużo formalności. Warto czasami zaangażować w sprawę pełnomocnika, który na każdym etapie postępowania będzie nas reprezentował i w porę zareaguje, gdy zajdzie taka potrzeba.

Skutki prawne orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa

Przede wszystkim z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia ustaje wspólność majątkowa oraz  wyłączenie ustawowego dziedziczenia. Rozwiedzeni małżonkowie mogą zawierać nowe związki małżeńskie. Sąd może także uregulować kwestię opieki nad dziećmi oraz nałożyć obowiązek alimentacyjny na dzieci, jak również na jednego małżonka względem drugiego, gdy występują ku temu przesłanki.

Script logo